symfony/symfony

framework

Overall: 2 356 881 installs
This month: 172 918 installs
Today: 9 054 installs

The Symfony PHP framework

Maintainer: fabpot
Homepage: symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/symfony.git
Source: https://github.com/symfony/symfony/tree/2.3
Issues: https://github.com/symfony/symfony/issues