symfony/symfony

framework

Overall: 2 305 384 installs
This month: 121 421 installs
Today: 184 installs

The Symfony PHP framework

Maintainer: fabpot
Homepage: symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/symfony.git
Source: https://github.com/symfony/symfony/tree/master
Issues: https://github.com/symfony/symfony/issues