symfony/symfony

framework

Overall: 6 004 366 installs
30 days: 354 074 installs
Today: 930 installs

The Symfony PHP framework

Maintainer: fabpot
Homepage: symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/symfony.git
Source: https://github.com/symfony/symfony/tree/master
Issues: https://github.com/symfony/symfony/issues