symfony/symfony Security Advisories for 6.2.x-dev (2)