symfony/symfony Security Advisories for v4.4.20 (5)