symfony/symfony Security Advisories for v3.4.27 (3)