symfony/symfony Security Advisories for v3.4.24 (8)