symfony/symfony Security Advisories for v2.0.17 (23)