symfony/symfony Security Advisories for v6.2.0-BETA1 (4)