symfony/symfony Security Advisories for v6.1.5 (4)