symfony/symfony Security Advisories for v2.7.28 (18)