symfony/symfony Security Advisories for 4.2.x-dev (5)