symfony/symfony Security Advisories for v3.2.6 (21)