symfony/symfony Security Advisories for v5.0.11 (6)