symfony/symfony Security Advisories for v4.4.9 (2)