symfony/symfony Security Advisories for v2.7.11 (19)