symfony/symfony Security Advisories for v2.1.0-BETA4 (21)