symfony/symfony Security Advisories for v5.2.0-RC2 (6)