symfony/symfony Security Advisories for v4.2.9 (10)