symfony/symfony Security Advisories for v4.0.3 (21)