symfony/symfony Security Advisories for v5.4.0-BETA1 (4)