symfony/symfony Security Advisories for v4.4.2 (5)