symfony/filesystem

Overall: 7 341 757 installs
30 days: 609 060 installs
Today: 5 519 installs

Symfony Filesystem Component

Maintainer: fabpot
Homepage: https://symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/Filesystem
Source: https://github.com/symfony/Filesystem/tree/master

 • dev-master / 3.0.x-dev reference: 80a0bc4 2015-05-16 13:09 UTC MIT

  require:

  Authors

 • 2.8.x-dev reference: 45cc231 2015-05-15 14:11 UTC MIT

 • 2.7.x-dev reference: ae4551f 2015-05-15 13:33 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA2 reference: 98331c0 2015-05-11 02:35 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA1 reference: 66a39e7 2015-04-10 07:23 UTC MIT

 • 2.6.x-dev reference: 1f8429f 2015-05-15 13:32 UTC MIT

 • v2.6.7 reference: f73904b 2015-05-08 00:09 UTC MIT

 • v2.6.6 reference: 4983964 2015-03-22 16:55 UTC MIT

 • v2.6.5 reference: fdc5f15 2015-03-12 10:28 UTC MIT

 • v2.6.4 reference: a1f566d 2015-01-03 21:13 UTC MIT

 • v2.6.3 reference: a1f566d 2015-01-03 21:13 UTC MIT

 • v2.6.2 reference: a1f566d 2015-01-03 21:13 UTC MIT

 • v2.6.1 reference: ff6efc9 2014-12-02 20:19 UTC MIT

 • v2.6.0 reference: 6f7c7e4 2014-11-16 17:28 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA2 reference: 6f7c7e4 2014-11-16 17:28 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA1 reference: 7d97789 2014-09-22 15:54 UTC MIT

 • 2.5.x-dev reference: d3c24d7 2015-01-03 21:04 UTC MIT

 • v2.5.11 reference: d3c24d7 2015-01-03 21:04 UTC MIT

 • v2.5.10 reference: d3c24d7 2015-01-03 21:04 UTC MIT

 • v2.5.9 reference: d3c24d7 2015-01-03 21:04 UTC MIT

 • v2.5.8 reference: e5fc05a 2014-12-02 20:15 UTC MIT

 • v2.5.7 reference: 3c3e382 2014-11-16 17:28 UTC MIT

 • v2.5.6 reference: 4e62fab 2014-09-22 09:14 UTC MIT

 • v2.5.5 reference: 4e62fab 2014-09-22 09:14 UTC MIT

 • v2.5.4 reference: a765efd 2014-09-03 09:00 UTC MIT

 • v2.5.3 reference: c1309b0 2014-07-09 09:05 UTC MIT

 • v2.5.2 reference: c1309b0 2014-07-09 09:05 UTC MIT

 • v2.5.1 reference: 92d5e2f 2014-07-08 12:21 UTC MIT

 • v2.5.0 reference: 98e831e 2014-04-16 10:36 UTC MIT

 • v2.5.0-RC1 reference: 98e831e 2014-04-16 10:36 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA2 reference: 98e831e 2014-04-16 10:36 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA1 reference: fe66eed 2014-03-26 12:01 UTC MIT

 • 2.4.x-dev reference: 97ffa3d 2014-09-22 08:51 UTC MIT

 • v2.4.10 reference: 97ffa3d 2014-09-22 08:51 UTC MIT

 • v2.4.9 reference: 8bb3b4e 2014-09-03 08:42 UTC MIT

 • v2.4.8 reference: 78e17e0 2014-07-09 09:04 UTC MIT

 • v2.4.7 reference: e5a774f 2014-07-08 11:46 UTC MIT

 • v2.4.6 reference: a3af829 2014-04-16 10:34 UTC MIT

 • v2.4.5 reference: a3af829 2014-04-16 10:34 UTC MIT

 • v2.4.4 reference: a3af829 2014-04-16 10:34 UTC MIT

 • v2.4.3 reference: b717952 2014-03-26 11:55 UTC MIT

 • v2.4.2 reference: 7e65abb 2014-01-07 13:28 UTC MIT

 • v2.4.1 reference: b3c3b5a 2013-12-31 13:43 UTC MIT

 • v2.4.0 reference: 79acd77 2013-11-16 15:13 UTC MIT

 • v2.4.0-RC1 reference: 79acd77 2013-11-16 15:13 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA2 reference: e558fd5 2013-09-27 14:57 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA1 reference: e558fd5 2013-09-27 14:57 UTC MIT

 • 2.3.x-dev reference: 92c4f13 2015-05-15 13:28 UTC MIT

 • v2.3.28 reference: 471ef4c 2015-05-06 16:34 UTC MIT

 • v2.3.27 reference: 012ef7e 2015-03-21 17:48 UTC MIT

 • v2.3.26 reference: ff2cc48 2015-03-11 18:52 UTC MIT

 • v2.3.25 reference: 27785fc 2015-01-03 18:45 UTC MIT

 • v2.3.24 reference: 27785fc 2015-01-03 18:45 UTC MIT

 • v2.3.23 reference: 9cfe8b5 2014-11-30 13:33 UTC MIT

 • v2.3.22 reference: b357f2a 2014-11-16 17:27 UTC MIT

 • v2.3.21 reference: 1c3a5fa 2014-09-22 08:32 UTC MIT

 • v2.3.20 reference: 1c3a5fa 2014-09-22 08:32 UTC MIT

 • v2.3.19 reference: 007359d 2014-08-31 03:30 UTC MIT

 • v2.3.18 reference: cf2e160 2014-07-07 10:13 UTC MIT

 • v2.3.17 reference: 3b6819e 2014-07-07 09:57 UTC MIT

 • v2.3.16 reference: 69e476c 2014-04-16 10:30 UTC MIT

 • v2.3.15 reference: 69e476c 2014-04-16 10:30 UTC MIT

 • v2.3.14 reference: 69e476c 2014-04-16 10:30 UTC MIT

 • v2.3.13 reference: 69e476c 2014-04-16 10:30 UTC MIT

 • v2.3.12 reference: 8e7c848 2014-03-26 07:33 UTC MIT

 • v2.3.11 reference: 5ab540e 2014-01-07 13:19 UTC MIT

 • v2.3.10 reference: 5ab540e 2014-01-07 13:19 UTC MIT

 • v2.3.9 reference: 1ea60c5 2013-12-30 23:30 UTC MIT

 • v2.3.8 reference: 2b89950 2013-09-19 09:45 UTC MIT

 • v2.3.7 reference: 2b89950 2013-09-19 09:45 UTC MIT

 • v2.3.6 reference: 2b89950 2013-09-19 09:45 UTC MIT

 • v2.3.5 reference: 2b89950 2013-09-19 09:45 UTC MIT

 • v2.3.4 reference: 87acbbe 2013-07-21 12:12 UTC MIT

 • v2.3.3 reference: 87acbbe 2013-07-21 12:12 UTC MIT

 • v2.3.2 reference: 2d50c1c 2013-06-04 15:02 UTC MIT

 • v2.3.1 reference: 2d50c1c 2013-06-04 15:02 UTC MIT

 • v2.3.0 reference: 9458bbb 2013-05-06 20:03 UTC MIT

 • 2.2.x-dev reference: dffe0df 2013-09-18 07:27 UTC MIT

 • v2.2.11 reference: dffe0df 2013-09-18 07:27 UTC MIT

 • v2.2.10 reference: dffe0df 2013-09-18 07:27 UTC MIT

 • v2.2.9 reference: dffe0df 2013-09-18 07:27 UTC MIT

 • v2.2.8 reference: dffe0df 2013-09-18 07:27 UTC MIT

 • v2.2.7 reference: dffe0df 2013-09-18 07:27 UTC MIT

 • v2.2.6 reference: fa16b9a 2013-05-06 20:02 UTC MIT

 • v2.2.5 reference: fa16b9a 2013-05-06 20:02 UTC MIT

 • v2.2.4 reference: fa16b9a 2013-05-06 20:02 UTC MIT

 • v2.2.3 reference: fa16b9a 2013-05-06 20:02 UTC MIT

 • v2.2.2 reference: fa16b9a 2013-05-06 20:02 UTC MIT

 • v2.2.1 reference: 179c3f8 2013-01-17 15:25 UTC MIT

 • v2.2.0 reference: 179c3f8 2013-01-17 15:25 UTC MIT

 • 2.1.x-dev reference: 51393fc 2013-05-06 10:06 UTC MIT

 • v2.1.13 reference: 51393fc 2013-05-06 10:06 UTC MIT

 • v2.1.12 reference: 51393fc 2013-05-06 10:06 UTC MIT

 • v2.1.11 reference: 51393fc 2013-05-06 10:06 UTC MIT

 • v2.1.10 reference: 51393fc 2013-05-06 10:06 UTC MIT

 • v2.1.9 reference: 42a7645 2013-01-09 08:51 UTC MIT

 • v2.1.8 reference: 42a7645 2013-01-09 08:51 UTC MIT

 • v2.1.7 reference: 42a7645 2013-01-09 08:51 UTC MIT

 • v2.1.6 reference: 8ede4b6 2012-12-11 10:40 UTC MIT

 • v2.1.5 reference: 8ede4b6 2012-12-11 10:40 UTC MIT

 • v2.1.4 reference: aa34ce6 2012-11-20 13:21 UTC MIT

 • v2.1.3 reference: a9355a7 2012-10-20 07:10 UTC MIT

 • v2.1.2 reference: 57c95ad 2012-08-22 13:48 UTC MIT

 • v2.1.1 reference: 57c95ad 2012-08-22 13:48 UTC MIT

 • v2.1.0 reference: 57c95ad 2012-08-22 13:48 UTC MIT

 • v2.0.16 reference: ba54074 2012-06-19 07:53 UTC MIT