symfony/symfony Security Advisories for v2.3.39 (10)