symfony/symfony Security Advisories for v6.2.0-RC1 (4)