symfony/symfony Security Advisories for v2.7.18 (18)