symfony/symfony Security Advisories for v2.5.6 (13)