symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0-BETA3 (21)