symfony/symfony Security Advisories for v2.5.1 (20)