symfony/symfony Security Advisories for v6.3.0-BETA1 (3)