symfony/symfony Security Advisories for v3.4.41 (4)