symfony/symfony Security Advisories for v3.4.19 (14)