symfony/symfony Security Advisories for v2.6.6 (11)