symfony/symfony Security Advisories for v5.1.2 (6)