symfony/symfony Security Advisories for v5.3.0-RC1 (7)