symfony/symfony Security Advisories for v5.0.3 (9)