symfony/symfony Security Advisories for v5.4.18 (4)