symfony/symfony Security Advisories for v2.0.21 (20)