symfony/symfony Security Advisories for v4.2.0-BETA1 (17)