symfony/symfony Security Advisories for v5.0.7 (6)