symfony/symfony Security Advisories for v2.4.4 (20)