symfony/symfony Security Advisories for v4.4.0-BETA1 (9)