symfony/symfony Security Advisories for v3.2.0 (20)