symfony/symfony Security Advisories for v5.4.29 (2)