symfony/symfony Security Advisories for v6.1.0-BETA2 (4)