symfony/symfony Security Advisories for v2.7.13 (18)