symfony/symfony Security Advisories for v2.3.0-RC1 (23)