symfony/symfony Security Advisories for v4.3.1 (11)