symfony/symfony Security Advisories for v3.4.46 (1)