symfony/symfony Security Advisories for v3.4.5 (21)