symfony/symfony Security Advisories for v6.1.7 (4)