symfony/symfony Security Advisories for v5.4.17 (4)